Kişisel Verilerin Korunması

Tansan Özel Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Tansan Özel Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd.Şti. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna yüksek derecede hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, hasta mahremiyetine ve bu doğrultuda hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu amaçla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

1- Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Tansan Özel Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd.Şti tarafından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz,

Tansan Özel Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd.Şti tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta ve/veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz;

İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz;

Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz;
Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

Sağlık Bilgileriniz: Hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık verileriniz,

Müşteri ilişkileri yönetimi: Hastaların doldurdukları anketler, teşekkür ve şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları vb. Tansan Özel Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd.Şti’ni değerlendirmek için yaptığınız bildirimler,

https://www.tansan.com.tr/ sitesine veya randevu/iletişim bölümüne gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz, Tansan Özel Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd.Şti tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
* Kimliğinizi teyit etme,
* Kamu sağlığının korunması, tıbbî teşhis, tahlil, laboratuvar, tedavi ve sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
* Merkezimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
* Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,
* Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
* Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
* Hastane ve Tıp Merkezleri ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme veya bu kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,
* Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma,
* Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma,
* İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,
* Merkezimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alması,
* Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama,
* Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
* İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
* Ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis tahlil, laboratuvar, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerinin yürütülmesi,
geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlar.
İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Tansan Özel Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd.Şti’ne ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2- Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve ilgili birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3- Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Tansan Özel Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd.Şti ‘nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir.

4- Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, işlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini tarafımızdan talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkınızı, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkınızı; kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme hakkınızı, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkınızı ya da yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkınızı kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanılan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilecektir.

5- Veri Güvenliği

Tansan Özel Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd.Şti kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

6- Şikâyet ve İletişim

Yukarıdaki maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda tansan95@gmail.com mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya Tansan Özel Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd.Şti.ne hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak tansan95@gmail.com mail adresine iletilebilir veya kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile Teşvikiye Hakkı Yeten Cad. No: 15/8 Doğu İş Merkezi Kat 3 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresine başvuru yapabilirsiniz.